struktura_organizacyjna

Organem prowadzącym dla Ośrodka jest Powiat Sulęciński, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Do SOSW w Sulęcinie przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i skierowania Starostwa Powiatowego, w wieku od 6 do 25 lat.

Organizacja i działalność SOSW podporządkowana jest wszechstronnemu rozwojowi wychowanka. Wszelkie działania rewalidacyjno-wychowawcze mają na celu dobro uczniów. Nauczyciele i wychowawcy odkrywają mocne strony dzieci i młodzieży, by uświadomić im, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

 

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie wchodzą:

- oddziały szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

- oddziały gimnazjum dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

- oddziały szkoły podstawowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością - Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne

- oddziały gimnazjum dla uczniów z umiarkowaną i znaczą niepełnosprawnością - Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne

- oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 

Placówka organizuje również zajęcia indywidualne zarówno na terenie szkoły, jak i w domu rodzinnym.

Dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

 

Szkoła podstawowa i gimnazjum dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Uczniowie na I, II i III etapie kształcenia realizują treści programowe w oparciu o "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów" i programy nauczania poszczególnych przedmiotów dla uczniów szkół specjalnych.

Treści programowe realizowane są z wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia.

Oprócz zdobywania wiedzy typowo szkolnej, uczniowie przygotowują się do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym oraz do pracy zgodnie z indywidualnymi możliwościami.

Liczba uczniów w oddziale klasowym wynosi od 10 do 16, przy czym możliwe jest obniżenie liczby uczniów o 2, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone.

 

Aktualnie w Ośrodku posiadamy następujące oddziały klasowe:

- klasa I-II szkoły podstawowej - oddział łączony

- klasa II-III szkoły podstawowej - oddział łączony

- klasa IV-VI szkoły podstawowej - oddział łączony

- klasa I gimnazjum

- klasa II-III gimnazjum - oddział łączony.

 

 Szkoła podstawowa i gimnazjum dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Uczniowie na I, II i III etapie kształcenia realizują treści programowe w oparciu o "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół podstawowych i gimnazjów".

Zadaniem Zespołów Edukacyjno -Terapeutycznych jest umożliwienie dzieciom i młodzieży opanowania podstawowych umiejętności takich jak:

- zaradność i samoobsługa

- uspołecznienie

- komunikacja

- nauka czytania i pisania

- opanowanie podstawowych pojęć matematycznych

- rozwijanie wrażliwości artystycznej

- rozwój fizyczny.

 

Liczba uczniów w oddziale klasowym wynosi od 6 do 8, przy czym możliwe jest obniżenie liczby uczniów o 2, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone.

Absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy lub skorzystać z oferty Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Aktualnie w Ośrodku posiadamy następujące oddziały klasowe:

- klasa I-II szkoły podstawowej  - oddział łączony

- klasa II-III szkoły podstawowej - oddział łączony

- klasa IV-VI szkoły podstawowej - oddział łączony 

- klasa I-II gimnazjum - oddział łączony

- klasa III gimnazjum. 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Uczniowie na tym etapie kształcenia realizują treści programowe w oparciu o "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół podstawowych i gimnazjów" oraz w oparciu o program nauczania przygotowany przez nauczycieli pracujących z uczniami klas SPdP.

 Jest  to końcowy etap kształcenia w Ośrodku. Szkoła ta przygotowuje młodzież do pracy zawodowej, a także do pracy w warunkach domowych dla własnych potrzeb.

Kształci umiejętności w zakresie:

- prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem i urządzeniami gospodarstwa domowego

- sporządzania i podawania podstawowych potraw

- sporządzania i przechowywania przetworów owocowo-warzywnych

- pielęgnowania roślin doniczkowych

- wykonywania prac w ogrodzie

- szycia ręcznego i maszynowego

- sprawowania opieki nad osobami starszymi i dziećmi.

 

Aktualnie w Ośrodku posiadamy następujące oddziały klasowe:

- klasa I SPdP 

- klasa I-II SPdP  - oddział łączony .

 

Opieka całodobowa ( tzw. internat)

Dzieci i młodzież  z poza rejonu korzystają z opieki całodobowej. Są oni objęci tą opieką na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego lub na wniosek rodziców (opiekunów).

Wychowankowie są objęci opieką wychowawczą w godzinach od 6.00 do 8.00 i po zakończeniu lekcji w szkole do godz. 6.00. Pobyt uczniów w placówce wynosi 5 dni.

Uczniowie mieszkają w 6 kilkuosobowych pokojach, zlokalizowanych na ostatnim piętrze budynku szkolnego. Opiekę nad nimi sprawują wychowawcy, którym podporządkowane są poszczególne grupy wychowanków.

Liczba dzieci w grupie wychowawczej w przypadku uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną wynosi od 10 do 16, a w przypadku uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną - od 6 do 8.

Maksymalna ilość miejsc dla uczniów objętych opieką całodobową - 46

 

Świetlica

Szkolna świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy codziennie dojeżdżają do szkoły. Opieka nad nimi  jest sprawowana w godzinach 12.00 - 15.00.

Celem świetlicy jest rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów, kształtowanie poprawnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów.

 

Biblioteka

W Ośrodku funkcjonuje biblioteka, której zbiory udostępniane są codziennie, od poniedziałku do piątku.
W zbiorach biblioteki znajduje się literatura piękna dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowa, lektury, podręczniki oraz książki z zakresu pedagogiki specjalnej psychologii i inne.

Zadaniem bibliotekarza jest zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego, kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie kultury ogólnej.

Bibliotekarz wspólnie z nauczycielami prowadzi program "Czytająca Szkoła" w ramach kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom".lnej.

W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie mają do dysposycji 4 komputery z dostępem do Internetu.

Przez cały rok szkolny bibliotekarz prowadzi zajęcia rewalidacyjne - biblioterapię. Zajęcia są dobrowolne i polegają głównie na terapii specjalnie dobranym tekstem.

 

Zajęcia pozalekcyjne

W SOSW uczniowie korzystają z następujących form spędzania czasu wolnego:

- koła zainteresowań np. historyczne, ekologiczno-przyrodnicze

- zajęcia arteterapii

- zajęcia sportowe

- olimpiady specjalne

- wycieczki turystyczne i sportowe

- rajdy koła turystycznego

- wycieczki rowerowe

- turnusy rehabilitacyjne

- zajęcia zielonej szkoły

- zbiórki Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku

wykonanie: www.stronydlaciebie.pl